NA WNIOSEK RODZICÓW UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ UCZYĆ SIĘ W SZKOLE JĘZYKA KASZUBSKIEGO

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami organizacji nauki języka kaszubskiego.

Zainteresowani mogą składać Wnioski /na druku zamieszczonym na szkolnej stronie internetowej lub pobranym w sekretariacie szkoły / w terminie do 10.04.2016 r.

Pobierz wniosek

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE

 

I. Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - art. 13

/ zgodnie z nim szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                         i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury  - Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. /.

2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych etnicznych oraz o języku regionalnym /Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141 /.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym / Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1579 /.

4. Rozporządzenie MEN z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające w/w rozporządzenie.

 

II. Zadania szkół i przedszkoli :

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom należącym  do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie :

- nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej „językiem mniejszości” oraz języka regionalnego,

- nauki własnej historii i kultury.

 

III. Podstawa programowa :

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół / Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17, z późn. zm. /.

 

IV. Programy nauczania :

 

1. Programy konstruuje nauczyciel, zatwierdza dyrektor.

2. Nauczyciel umieszcza w nim wszystkie treści związane z regionem czyli nie jest to tylko nauka języka, ale nauczanie blokowe mieszczące w sobie wszystkie rodzaje edukacji - język, kultura, historia, geografia.

 

V. Podręczniki :

1. Podręczniki dopuszczone do użytku przez Ministra edukacji Narodowej - wg wykazu.

2. Podręczniki są bezpłatne - szkoła otrzymuje okazowe egzemplarze bezpłatnie z nakładu wykupionego przez MEN lub zostają one zakupione przez szkołę/organ prowadzący.

3. Podręczniki do nauki języka kaszubskiego - dostępne w formacie PDF na stronie www.skarbnicakaszubska.pl

- Danuta Pioch, Z kaszebsczim w swiat / I etap edukacyjny /

- Danuta Pioch, Kaszebe. Zemia. Ledze / I etap edukacyjny /

- Jaromira Labuda, Zdrój słowa / II etap edukacyjny /

- Danuta Pioch, Ojczesto mowa / III etap edukacyjny /.

 

VI. Kwalifikacje nauczycieli :

1. Studium nauczania języka kaszubskiego

2. specjalność kaszubistyczna Uniwersytetu Gdańskiego

3. uprawnienia nadawane przez stowarzyszenia regionalne, tj. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie

4. etnofilologia kaszubska od X 2013 r.

 

VII. Organizacja nauki języka kaszubskiego w szkole :

 

1. składanie wniosku

- wniosek o nauczanie składają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, uczniowie, którzy ukończyli 16 lat - do 10 kwietnia 2016 r.,

- wniosek składa się na zasadzie dobrowolności,

- wniosek dotyczy odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola oraz całego okresu nauki w szkole,

- rodzice dziecka mogą wypisać dziecko z zajęć droga pisemnej rezygnacji / w wyjątkowych przypadkach /, jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego,

- na podstawie tego samego wniosku dyrektor organizuje dla ucznia naukę własnej historii i kultury / począwszy od II etapu edukacyjnego /.

 

2.  Zasady konstruowania grup na naukę języka kaszubskiego :

 

1. Naukę języka kaszubskiego można rozpoczynać na dowolnym etapie edukacyjnym.

2. Grupę w przedszkolu na poziomie danego oddziału tworzy się z co najmniej  7 dzieci.

3. W szkole podstawowej i gimnazjum na poziomie danej klasy z co najmniej 7 uczniów.

4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza, nauczanie organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

5. Grupa międzyoddziałowa tworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy nie może liczyć mniej niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum.

6. Grupa międzyklasowa tworzona z uczniów różnych klas nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub miedzyklasowych może być mniejsza niż określona wyżej.

 

3. Liczba godzin :

a/ stosuje się zasadę :

- w szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości lub języka regionalnego, prowadzoną w formie odrębnych zajęć, w których zajęcia edukacyjne prowadzone są w języku polskim, z wyjątkiem zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego,

 

* ETAP I - klasy I - III SP

- minimum 290 godzin w cyklu trzyletnim, tj. tygodniowo

> klasa I - 3 godziny

> klasa II - 3 godziny

> klasa III - 3 godziny

 

* ETAP II - klasy IV - VI SP

- minimum 290 godzin języka w trzyletnim okresie nauczania i minimum 30 godzin nauki własnej historii i kultury, tj. tygodniowo

> klasa IV - 3 godziny

> klasa V - 4 godziny / w tym 1 godzina nauki historii i kultury /

> klasa VI - 3 godziny

 

* ETAP III - klasy I - III gimnazjum

- minimum 290 godzin języka w trzyletnim okresie nauczania i minimum 30 godzin nauki własnej historii i kultury, tj. tygodniowo

> klasa I - 3 godziny

> klasa II - 4 godziny / w tym 1 godzina nauki historii i kultury /

> klasa III - 3 godziny

 

b/ do przedmiotu „własna historia i kultura” nie przygotowano podstawy programowej - to nauczyciel decyduje o treściach realizowanych na poszczególnych etapach, nauczyciel opracowuje program zajęć i przedstawia go dyrektorowi do zatwierdzenia.

 

4. Ocena :

a/ nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych /zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację  i promowanie/,

b/ nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia /zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie/.

 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top