Zarządzenie Nr 24.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie z dnia  29 września 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie
i w dotychczasowym gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. u. z 2017 r. poz. 1603/ oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. Nr 186, poz. 1245/, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie w dniu 29.09.2017 r.,
zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w wymiarze :

a/ dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie – 7 dni, tj.

- 22 listopada 2017 r.       - środa - próbny egzamin dla uczniów klas  trzecich gimnazjum z części humanistycznej
- 23 listopada 2017 r.       - czwartek - próbny egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum z części matematyczno - przyrodniczej
- 24 listopada 2017 r.       - piątek - próbny egzamin dla uczniów klas  trzecich gimnazjum z części językowej
- 18 kwietnia 2018 r.       - środa - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części  humanistycznej
- 19 kwietnia 2018 r.       - czwartek - egzamin przeprowadzany  w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części  matematyczno - przyrodniczej
- 20 kwietnia 2018 r.       - piątek - egzamin przeprowadzany w ostatnim   roku nauki w gimnazjum z części językowej
- 01 czerwca 2018 r.            - piątek po dniu ustawowo wolnym /31.05.2018/


b/ dla dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Władysława Konefki w Starzynie – 7 dni, tj.

- 22 listopada 2017 r.     - środa – próbny egzamin dla uczniów klas  trzecich gimnazjum z części humanistycznej
- 23 listopada 2017 r.     - czwartek – próbny egzamin dla uczniów klas  trzecich gimnazjum z części matematyczno – przyrodniczej
- 24 listopada 2017 r.     - piątek – próbny egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum   z części językowej
- 18 kwietnia 2018 r.      - środa – egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki  w gimnazjum z części humanistycznej
- 19 kwietnia 2018 r.      - czwartek – egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki   w gimnazjum z części  w gimnazjum z części językowej
- 01 czerwca 2018 r.         - piątek po dniu ustawowo wolnym /31.05.2018/


§ 2. W w/w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej i informuje rodziców/prawnych opiekunów uczniów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

§ 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie poinformuje  o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w wymiarze i terminie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia nauczycieli, uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów w terminie do dnia 29 września 2017 r. w następującej   formie :
- zamieszczenie niniejszego zarządzenia w Księdze zarządzeń Szkoły Podstawowej   im. Władysława Konefki w Starzynie;
- zamieszczenie niniejszego zarządzenia na szkolnej stronie internetowej;
- przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom poprzez wychowawców klas.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 r.


                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej                     
                                                                                          im. Władysława Konefki w Starzynie              
                                                                                          mgr Artur Surmaj

 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top