SZKOŁA

 1. Zapewnienie każdemu uczniowi – bez względu na jego pochodzenie społeczne, status materialny i światopogląd – wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości – fizycznego, intelektualnego, duchowego i moralnego – zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami ucznia, w tym poprzez pracę indywidualną z uczniem słabym i uczniem zdolnym.
 2. Harmonijne realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły – w ścisłej współpracy partnerskiej nauczycieli z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym – z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 3. Zapewnienie każdemu uczniowi wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu jego problemów, osiąganiu sukcesów i przezwyciężaniu problemów.
 4. Respektowanie praw dziecka, zapewnienie uczniom dobrych, przyjaznych, bezpiecznych warunków nauki, aktywnego odpoczynku, rozwijania zainteresowań, poznawania świata – poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych, wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczych.
 5. Tworzenie atmosfery życzliwości i wysokiej kultury życia codziennego szkoły.
 6. Integracja środowiska szkolnego – wykształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, za swoją szkołę, nauczanie wychowanków współpracy zespołowej.
 7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostarczenie im różnorodnej oferty edukacyjnej – z uwzględnieniem w programach nauczania potrzeb środowiska lokalnego.
 8. Ułatwianie uczniom korzystania z dorobku nauki i techniki podczas zajęć organizowanych w szkole.
 9. Dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych i kreowania swojej pozytywnej przyszłości.
 10. Dobre przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia, aktywnego działania, samokształcenia, kształcenia ustawicznego, świadomego podejmowania decyzji, aktywnego udziału w życiu rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej, społeczeństwa, ojczyzny, zjednoczonej Europy.
 11. Kształtowanie postawy ucznia tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby innych, prawego, kulturalnego, dbającego o wartości moralne, szanującego godność ludzką, odrzucającego przemoc, agresję, uzależnienia i nałogi, utożsamiającego się z własną rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym, regionem, ojczyzną.
 12. Promowanie humanistycznego systemu wartości opartego na chrześcijańskich podstawach.

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail:  sekretariat@szkolastarzyno.eu
www.szkolastarzyno.eu

Go to top